TOP10ANTYWIRUSÓW

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Zapewniamy użytkownikom informacje i narzędzia umożliwiające lepsze zrozumienie oprogramowań. Nasze strony internetowe, takie jak top10antywirusow.pl, ich aplikacje mobilne, oprogramowanie, interfejsy API, usługi danych i cała zawartość (zwana łącznie Stroná) są naszymi dziełami chronionymi prawem autorskim. Oferujemy użytkownikom dostęp do tej strony, pod warunkiem że zaakceptują oni wszystkie warunki (łącznie Warunki) bez modyfikacji.

Akceptowanie warunków

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków i wszystkich obowiązujących przepisów i zgodność z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Nie możesz korzystać ze strony, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

Licencja użytkownika

Zawartość naszej strony jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, indywidualnego, a nie do celów komercyjnych lub zewnętrznych. Na mocy niniejszej Licencji na Ograniczone Użytkowanie Użytkownicy nie mogą modyfikować ani kopiować Materiałów, wykorzystywać ich w celach komercyjnych lub do celów publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych), próbować dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania lub Usług zawartych w naszej stronie w celu kopiowania praw autorskich lub innej zawartości, aby przenieść zawartość na inną osobę lub inny serwer. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli użytkownicy naruszą którekolwiek z tych ograniczeń, możemy je w dowolnej chwili przerwać i rozwiązać. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów przez użytkowników lub po wygaśnięciu niniejszej licencji użytkownicy muszą zniszczyć pobrane treści, w formie elektronicznej lub drukowanej, będące w ich posiadaniu.

Oświadczenie

Materiały na naszej stronie internetowej są dostarczane takimi, jakimi są widoczne. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzekamy się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków dotyczących wartości handlowej, nienaruszalności, praw własności intelektualnej lub w inny sposób. Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z Treści na lub w związku z jego Stroną internetową lub jakimikolwiek stronami powiązanymi z tą Stroną.

Zawartość strony internetowej, takie jak teksty, grafika, obrazy, informacje dostarczone przez naszych Licencjodawców oraz inne treści dostępne na naszej Stronie, w tym wszelkie Usługi (Treść), służą wyłącznie celom informacyjnym. Użytkownicy powinni uważnie przeczytać wszystkie informacje dostarczone przez producentów produktów, zarówno online, jak i na rzeczywistych etykietach produktów lub opakowaniach. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zaktualizować informacje na Stronie, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość Strony jest dokładna, kompletna lub aktualna. Top10antywirusow.pl to oparta na reklamach strona porównawcza i przeglądowa. Aby móc oferować tę stronę wszystkim i bezpłatnie, korzystamy z linków, które pozwalają nam pobierać opłatę za polecenie ze stron internetowych naszych partnerów programów antywirusowych. Na kolejność i ranking partnerów antywirusowych w naszej tabeli porównawczej mogą wpływać czynniki komercyjne, a także ogólne dane dotyczące popularności, konwersji i wydajności. Nasze oceny, kolejność i ranking mogą się od czasu do czasu zmieniać.

Nasza odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie

Korzystanie z tej strony i usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żadnym wypadku my ani nasi dostawcy nie możemy ponosić odpowiedzialności za szkody (w tym uszkodzenie lub utratę danych albo przerwy w działalności). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści wynikające z korzystania z naszych stron internetowych, nawet jeśli my lub jeden z naszych upoważnionych przedstawicieli został poinformowany ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odszkodowanie

Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć, ochronić i wykluczyć nas z ponoszenia wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania i/lub korzystania ze Strony przez użytkownika oraz aby zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami.

Poprawki/błędy

Treść Strony może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność materiałów na naszej stronie internetowej. Możemy dokonywać zmian treści zawartych na stronie internetowej w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Nie gwarantujemy jednak regularnej aktualizacji tej zawartości.

Linki do zewnętrznych dostawców

Nie przetestowaliśmy wszystkich stron internetowych połączonych z tą stroną i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść takich łączy ze stronami. Podłączenie linku nie oznacza, że zatwierdzamy daną stronę. Korzystanie z takiego linku do strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zmiany niniejszych warunków

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie najnowszej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

Prawo krajowe

Wszelkie roszczenia dotyczące naszej Strony internetowej podlegają prawu Wielkiej Brytanii, niezależnie od konfliktu przepisów z krajem użytkownika. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z lub odnoszące się do Warunków użytkowania lub Strony będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Wielkiej Brytanii. Użytkownicy niniejszym nieodwołalnie wyrażają zgodę na tę jurysdykcję i wyłączną jurysdykcję takiego sądu w takim sporze.

Pytania

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, wyślij email na adres hello (at) top10antywirusow.pl